top of page

SCIO Productions - Uw Tax Shelter Partner

'Investeer in vertrouwen in FILM & TELEVISIE van eigen bodem' 

© Eyeworks NV

Schrijf je in voor onze newsletter en ontvang alles over al onze activiteiten en producties. 

 

Meer info over Tax Shelter? 

 

invest@scioproductions.com

De website van SCIO Productions is een vorm van reclame.

We werken samen met Eyeworks Film & TV Drama en Warner Bros ITP. We zorgen, als Tussenpersoon, voor een actieve begeleiding tussen de Producent en de Investeerder. Eyeworks Film & TV Drama en Warner Bros ITP, de Producenten, behoren tot de internationale AT&T groep.

Aangezien Eyeworks Film & TV Drama een deelneming heeft in Savage Film en ze een Coproductie-overeenkomst hebben, kunnen we Tax Shelter ophalen voor producties van Savage Film, meer uitleg hierover vindt u terug in de prospectus (van Eyeworks Film & TV Drama) op pagina 16.

WAARSCHUWING

De aandacht van de Investeerders wordt op de volgende punten gevestigd :

De investering in een audiovisuele productie met het oog op het bekomen van een fiscaal attest houdt bepaalde risico’s in. De risicofactoren worden beschreven in de prospectus (van Eyeworks Film & TV Drama / zie pagina 10 e.v. en ze pagina 23 e.v.) en het informatienota (van Warner Bros ITP / zie pagina 5 e.v.), waaronder de risico’s verbonden aan het niet of niet volledig verkrijgen van het fiscal voordeel.

Investeerders worden aangeraden om het prospectus (van Eyeworks Film & TV Drama) en het informatienota (van Warner Bros ITP) en in het bijzonder de Risicofactoren van de Investering aandachtig te lezen voordat wordt overgegaan tot een Investering.

De Aanbod betreft een investering in een audiovisuele productie met het oogop het bekomen van een fiscaal attest in het kader van het Belgische ‘Tax Shelter’ stelsel zoals bepaald in artikel 194ter van het Wetboek Inkomstenbelasting (WIB) zoals laatst gewijzigd door de wet van 25 december 2017.

De minimale vereiste investering per investeerder bedraagt 5.000,00 EUR

Dit Aanbod is gericht op Belgische vennooschappen die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting en op Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen die in België onderworpen zijn aan de Belastingen van niet-inwoners/ Vennootschappen, en die over belastbare winst beschikken zoals bedoel in artikel 194ter WIB. Het rendement wordt bepaald door het effectieve tarief waaraan hun winsten worden belast. Onder het huidige tarief van de vennootschapsbelasting is dit Aanbod niet geschikt door KMO’s die voor hun eerste 100.000 euro onderworpen zijn aan het belastingtarief van 20%. KMO’s onderworpen aan het voormeld belastingtarief kunnen immers een negatief rendement oplopen van maximaal (-)15,80%, dit inclusief het actueel rendement van de toegekende interest à rato 4,061% gespreid over 18 maanden zoals in de prospectus (van Eyeworks Film & TV Drama) en het informatienota (van Warner Bros ITP) nadert wordt beschreven. De rendementen zoals hierboven weergegeven hebben betrekking op investeringen die gebeuren in het kader van de raamovereenkomsten die worden gesloten tot en met 30 juni 2021.

Met ingang van 1 januari 2018 zijn de nieuwe tarieven van de vennootschapsbelasting in werking getreden. Vennootschappen zijn daardoor onderworpen aan een tarief van 29,58% gedurende de boekjaren 2018 en 2019. Vanaf 1 januari 2020 daalt dit tarief naar 25%. Dit zal haar impact hebben op het rendement van de Investering. Het rendement voor KMO’s wiens eerste schijf van 100.000 euro onderworpen is aan het tarief van 20%, zal in dat geval negatief zijn.

Een investering in een audiovisuele productie met het oog op het bekomen van een fiscaal attest is geen deelname in het kapitaal van de Aanbieder en houdt tevens in dat de Investeerder geen aandelen van de Aanbieder zal ontvangen, docht behelst een verbintenis tot het overmaken van een som met het oog op het bekomen vaan fiscaal attest van een in aanmerking komend audiovisueel werk, welk onder bepaalde voorwaarden recht geeft op een fiscale vrijstelling. De investering is een audiovisuele productie betreft bovendien een investering à fonds perdu voor de Investeerder zonder mogelijkheid tot terugbetaling. Als compensatie komt de Investeerder, onder bepaalde voorwaarden, wel in aanmerking voor de fiscale vrijstelling zoals hierboven beschreven.

De toewijzing van Tax Shelter-attesten van een welbepaald in aanmerking komend audiovisueel werk aan een Investeerder gebeurt overeenkomstig de bepalingen uiteengezet in de prospectus (van Eyeworks Film & TV drama) en het informatienota (van Warner Bros ITP)

Alle berekeningen van het rendement van het financieel Product opgenomen in de prospectus van (Eyeworks Film & TV drama) en het informatienota (van Warner Bros ITP) zijn slechts van toepassing op Raamovereenkomsten ondertekend tussen de datum van goedkeuring van de prospectus van (Eyeworks Film & TV drama) en het informatienota (van Warner Bros ITP) en 31 december 2019. De Aanbieder wijst de Investeerder erop dat de werkelijk toegekende Interestvergoeding van dag tot dag zal worden berekend en aldus minder kan bedragen dan de maximale Interestvergoeding zoals weergegeven in de voorbeelden van de prospectus van (Eyeworks Film & TV drama) en het informatienota (van Warner Bros ITP).

Wijzigingen in de bestaande wetgeving kunnen resulteren in extra kosten voor de Aanbieder en/of het bedrag van het belastingvoordeel in hoofde van de Investeerder negatief beïnvloeden en brengen bijgevolg bepaalde onzekerheden met zich mee. Het uitstel van aftrek naar een later jaar met een ander belastingtarief zou in dat geval bijvoorbeeld kunnen leiden tot een fiscaal rendement dat mogelijks lager dan verwacht zou kunnen uitkomen en dus ook negatief zijn.

De rendementen die voorgesteld worden in de prospectus van (Eyeworks Film & TV drama) en het informatienota (van Warner Bros ITP) zijn geen actuariële rendementen maar totale opbrengsten die worden ontvangen op basis van een investeringshorizon die op haar beurt afhankelijk is van het tijdstip van realisatie van het fiscaal rendement. De voorgestelde rendementen in de prospectus van (Eyeworks Film & TV drama) en het informatienota (van Warner Bros ITP) gaan uit van een Investering gedaan tot 30 juni 2021 en een investeringsduur van 18 maanden. De voorgestelde rendementen zullen lager zijn indien de looptijd van de investering minder dan 18 maanden bedraagt. Vanaf 1 juli 2021 zal het nettorendement over de volledige looptijd van de investering dienen te worden herberekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 194ter §6 WIB. Dit als gevolg van een wijziging van de toepasselijke EURIBOR 12 maanden en haar impact op de Interestvergoeding. Indien de toepasselijke EURIBOR 12 maanden negatief wordt, zal dit ook negatieve gevolgen hebben voor het financieel rendement.

Het Aanbod, de Investering en de verwerving van het Tax Shelter-attest worden beheerst door het Belgisch recht. Voor een betwisting in verband met het Aanbod, de Investering of de verwerving van het Tax Shelter-attest zijn uitsluitend de Brusselse rechtbanken bevoegd. De proceduretaal is het Nederlands.

Tenslotte wordt aan de Investeerders aangeraden om, voor zover als nodig, zich te laten bijstaan door een juridisch en fiscaal deskundige om de juridische en fiscale gevolgen van een Investering in het kader van de prospectus van (Eyeworks Film & TV drama) en het informatienota (van Warner Bros ITP) in zijn/haar belang in casu te duiden.

De goedkeuring van het prospectus door de FSMA mag niet worden beschouwd als een positief advies over het product.

bottom of page