top of page

HISTORISCH

 

Sinds 2004 kent België een Tax Shelter voor de Belgische film en TV fictie, en dit ter ondersteuning van de lokale productiesector. Het systeem ligt mee aan de basis van de indrukwekkende opmars van de Belgische films en reeksen, met succesproducties als die van de gebroeders Dardenne, Rundskop (Eyeworks/Savage Film), The Broken Circle Breakdown (Menuet), Marina (Eyeworks), Le Fidèle (Eyeworks/ Savage Film), D5R (Warner Bros), Dertigers (Warner Bros) en Grenslanders (Eyeworks).

©Eyeworks NV

Via de Tax Shelter geniet de investeerder een belastingsvrijstelling vanaf aanslagjaar 2021 ten belope van 421% van de gestorte sommen. Hierdoor geniet de investeerder, in het fiscaal jaar van de ondertekening van de raamovereenkomst, een tijdelijk rendement van 5,25%. Het rendement is definitief verworven nadat de investeerder het definitief fiscaal attest heeft ontvangen.

Het definitief fiscaal attest is gelijk aan het investeringsbedrag x 421% : 203%

 

Daarenboven krijgt de investeerder na 18 maanden, voor de periode tussen de storting van de sommen en het afleveren van het definitief fiscaal attest (max. 4 jaar) door de productievennootschap, een rentevergoeding.

De rentevergoeding is gelijk aan het gemiddelde van EURIBOR 12 maanden van de laatste dag van elke maand van het kalenderhalfjaar dat voorafgaat aan de gedane storting, verhoogd met 450  basispunten.

De productievennootschap zal de werkelijke verschuldigde rentevergoeding pro rata het aantal dagen vanaf de datum van de eerste storting berekenen en de werkelijk aan de investeerder uitbetaalde rentevergoeding kan dus lager zijn dan de maximale rentevergoeding over 18 maanden zoals weergegeven in de prospectus (van Eyeworks Film & TV Drama) en het informatienota (van Warner Bros ITP)

 

We sluiten standaard een verzekering af tussen de Producent en de Investeerder, om het fiscaal voordeel te garanderen in het geval dat er geen definitief fiscaal attest wordt afgeleverd. De kosten met betrekking tot de verzekering zijn voor rekening van de Producent.

 

Conclusie:

Bedrijven die in de eerst jaarhelft van 2023 een Tax Shelter raamovereenkomst aangaan kunnen een netto rendement van 12,90%, zijnde 5,25% (fiscaal voordeel) en 7,65% (rentevergoeding), verwachten.

 

Het netto rendement van 12,90% is enkel van toepassing op vennootschappen dat onderworpen worden aan de standaard belastingsvoet; 25,00%. Vennootschappen dat kunnen genieten van een verminderde belastingsvoet; 20%, kunnen een lager of negatief global netto rendement bekomen (tot maximum -15,80%).

HOE WERKT HET?

Werking

Met audiovisuele werken wordt bedoeld :

 

✔︎ Een fictiefilm (lange, gemiddelde en korte duurtijd), documentaire, kinder- en jeugdreeks of een animatiefilm voor bioscopen of televisie

✔︎ Een internationale productie die voldoet aan alle voorwaarden zoals beschreven in de wet

✔︎ Een televisiereeks

 

De productie moet door de bevoegde diensten van de Vlaamse, Franse of Duitse Gemeenschap zijn erkend als ‘Europees werk’.

 

TYPE PRODUCTIES

Type Producties

Alle binnenlandse vennootschappen, Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen, Intercommunales en Kredietinstellingen

 

Uitgesloten zijn:

 

✔︎ Televisieomroepen

✔︎ Ondernemingen met als voornaamste doel de ontwikkeling en de productie van audiovisuele werken 

✔︎ Vennootschappen verbonden met productievennootschappen (art. 1:20 WVV)

Vennootschappen dat kunnen genieten van een verlaagde belastingsvoet, hebben het risico dat ze een lager of negatief global netto rendement bekomen (tot maximum -15,80%).

 

WIE KAN INVESTEREN?

Wie kan investeren

Een Tax Shelter-investering houdt enkele risico’s in, de meest voorkomende risico’s zijn:

  • Het niet of niet-volledig verkrijgen van het fiscaal voordeel

  • Lager of negatief global netto rendement (maximum tot -15,80%) bekomen

 

Zowel Eyeworks Film & TV Drama (en Savage Film) als Warner Bros ITP garanderen in de Raamovereenkomst dat de Audiovisuele Producties enerzijds en de productie-, realisatie- en exploitatiemodaliteiten anderzijds voldoen aan de voorschriften van artikel 194 ter van het WIB.

Bijkomend sluiten wij standaard een verzekering af tussen de Producent en de Investeerder. De verzekering garandeert het fiscaal voordeel in het geval dat er slechts deels of geen definitief fiscaal attest wordt afgeleverd door FOD Financiën. De kosten van die verzekering zijn voor rekening van de Producent.
 

We raden de vennootschappen wel steeds aan zich te laten bijstaan door een juridisch en fiscaal deskundige.

WAT ZIJN DE RISICO'S EN GARANTIES?

Garanties

WAT IS DE TERMIJN?

 

Termijn

Tax Shelter

NUTTIGE LINKS

Nuttige links
Vennootschap met een afsluitdatum vanaf 31/12/2020
Overzicht tax shelter AJ21.PNG

De website van SCIO Productions is een vorm van reclame.

bottom of page